Các kết quả lọc
NWFA Woodworking Expo

NWFA Woodworking Expo

01/05/2019 - 03/05/2019

Địa điểm: Fort Worth Convention Center

Quầy số: 626

Địa điểm: Fort Worth, USA

Ngành: Timber & furniture/Residential

Trang web của ban tổ chức
Forum Lufthygiene

Forum Lufthygiene

07/05/2019 - 07/05/2019

Địa điểm: Vienna Haus Andel's

Địa điểm: Berlin, Germany, Europe

Trang web của ban tổ chức
Forum Lufthygiene

Forum Lufthygiene

08/05/2019 - 08/05/2019

Địa điểm: Elbloge

Địa điểm: Hamburg, Germany, Europe

Trang web của ban tổ chức
Forum Lufthygiene

Forum Lufthygiene

14/05/2019 - 14/05/2019

Địa điểm: REHAU Akademie

Địa điểm: Erlangen, Germany, Europe

Trang web của ban tổ chức
Forum Lufthygiene

Forum Lufthygiene

15/05/2019 - 15/05/2019

Địa điểm: Motorworld

Địa điểm: Böblingen, Germany, Europe

Trang web của ban tổ chức
Austrian Air Day

Austrian Air Day

26/06/2019 - 26/06/2019

Địa điểm: Linz, Austria, Europe

Ngành: Evaporative cooling/HVACR

Trang web của ban tổ chức
ASHE

ASHE

14/07/2019 - 17/07/2019

Địa điểm: Baltimore Convention Center

Quầy số: 454

Địa điểm: Baltimore, USA

Ngành: Hospitals & healthcare/Facilities management

Trang web của ban tổ chức
AWFS

AWFS

17/07/2019 - 20/07/2019

Địa điểm: Las Vegas Convention Center

Quầy số: TBD

Địa điểm: Las Vegas, USA

Ngành: Timber & furniture

Trang web của ban tổ chức
SMTA International

SMTA International

24/09/2019 - 25/09/2019

Địa điểm: Rosemont, IL, USA

Ngành: Electronics manufacturing

Print '19

Print '19

03/10/2019 - 05/10/2019

Địa điểm: Chicago Convention Center

Quầy số: TBD

Địa điểm: Chicago, IL, USA

Ngành: Packaging/Printing

Trang web của ban tổ chức
Data Centre World

Data Centre World

11/03/2020 - 12/03/2020

Địa điểm: ExCel

Quầy số: D247

Địa điểm: London, United Kingdom, Europe

Ngành: Data center

Trang web của ban tổ chức